Center för framtida stadsrum

Den nystartade Centrum för framtida stadsrum (CFP) på KTH, är ett forskningscenter som undersöker det offentliga rummet och utvecklar ett internationellt tvärvetenskapligt nätverk inom forskningsområdet. Forskningscentret har idag cirka 10 anställda forskare.

Det är i våra offentliga stadsrum som stadslivet med sina ekonomiska och sociala transaktioner, sina rörelser och sina konflikter utspelar sig. Trots detta finns inte ”public space” som ett akademiskt ämne i sig utan det är ett delämne inom en lång rad discipliner som miljöpsykologi, kulturgeografi, sociologi, arkitektur, planering, urban ekonomi och så vidare. Centret kommer att länka samman kunskaper från de discipliner som berör frågorna. Målet är att etablera ett internationellt forskningscenter och att med ett holistiskt angreppssätt definiera ”public space” (offentliga rummet) som ett självständigt akademiskt forskningsfält.

Centret har inrättats för att främja hållbar urban utveckling genom att ändra inriktning för den urbana diskursen från objekt (arkitektur och infrastruktur) till platser (offentliga rummet och människor) i syfte att höja den sociala, ekonomiska, kulturella och arkitektoniska nivån inom ämnena stadsplanering och stadsarkitektur.

Finansiering från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse är grunden för centrets verksamhet.