Integritetspolicy

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 882000-4078 och dess koncernbolag Axess Publishing AB, 556919-4763 samt Forax AB, 556989-2622 (”Stiftelsen”) behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt personuppgiftsbehandlingen inom Stiftelsen. Personuppgifter behandlas i Stiftelsens CRM-system. Personuppgifter kan även komma att behandlas i Stiftelsens distributionsplattformar och i vissa fall av Stiftelsens tjänsteleverantörer som exempelvis hanterar prenumerationsutskick eller registrering till seminarier.  Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer och gäster.

1. Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Stiftelsens verksamhet är Stiftelsen personuppgiftsansvarig i de flesta fall. I vissa fall sker behandlingen tillsammans med en samarbetspartner som exempelvis ett universitet eller museum.

2. Personuppgifter

2.1 Vilka personuppgifter behandlas?
Stiftelsen kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden. Det handlar om grundläggande information som namn, adress och kontaktuppgifter samt information om var du är anställd och i vissa fall yrkeskategori som exempelvis näringsliv eller media. Vi kan även komma att samla in och behandla annan information från dig om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig, din arbetsgivare eller, i vissa fall, från offentligt tillgängliga källor.

2.2 Varför behandlas dina personuppgifter?
Stiftelsen behandlar personuppgifter för administration och kommunikation samt för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och produkter. Behandlingen sker efter en intresseavvägning.

Vid deltagande vid stiftelsens olika verksamheter som konferenser och seminarier kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som Stiftelsen behandlar och som även kan komma att publiceras. Syftet med dessa inspelningar är ofta den så kallade tredje uppgiften, d v s att informera om vår verksamhet. Vid konferenser, seminarier och vid andra sociala sammanhang kan en deltagarlista komma att finnas tillgänglig till deltagare där uppgifter om ditt namn och din arbetsgivare kan förekomma. Personuppgifter kan också användas vid riktad information om vår verksamhet vid exempelvis utskick från Axess Publishing.

2.3 Hur behandlas dina personuppgifter?
Tillgång till dina personuppgifter är i allmänhet begränsad till dem inom Stiftelsen som har behov av dem att utföra sitt arbete.

Stiftelsen kan vid tillhandahållandet av konferenser, seminarier eller andra sociala sammanhang komma att dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som exempelvis taxibolag och cateringleverantörer.

Utöver detta kan dina personuppgifter komma att överföras till tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system, hjälper oss med utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation. Stiftelsen ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

2.4 Lagringstid
Stiftelsen behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund.

3. Dina rättigheter

3.1 Registerutdrag och rättelse
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Stiftelsen utför angående dig. Om du anser att någon uppgift är felaktig kan du begära att dessa rättas. Undantaget dokumentation av redan tryckt material.

3.2 Radering
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 2.4. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre fyller någon funktion. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

3.3 Invändning
Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse.

3.4 Begränsning av personuppgiftsbehandling
Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.

1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
3. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Stiftelsen utan ditt samtycke.

3.5 Utövande av dina rättigheter
Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du Stiftelsen på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 4.

4. Kontakt

För att kontakta Stiftelsen gällande personuppgiftsbehandlingen, vänligen mejla: info@axsonjohnsonstiftelsen.se

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn återfinns på denna webbplats.