Projekt

Stiftelsen initierar själv forskningsprojekt och tar ej emot ansökningar. Stiftelsen tar dock i förekommande fall emot förslag i form av projektbeskrivningar som granskas av upp till tre av varandra oberoende experter.

Om ett projektförslag faller inom ramen av stiftelsens ändamål och prioriterade områden, samt förordas av granskarna, kan stiftelsen komma att uppmana forskaren att ansöka om medel hos stiftelsen. Stiftelsens styrelse fattar därefter i normalfallet beslut om eventuellt stöd vid styrelsemöte i november varje år.

Projektbeskrivning

Insända projektbeskrivningar ska vara på högst sex sidor och ha dubbelt radavstånd. De ska beskriva forskningsläget, ange den kunskapslucka i forskningen man avser fylla/den forskning man anser bör revideras, baserat på nytt källmaterial, innehålla en beskrivning utav vilket möjligt resultat som forskningen kan leda till, ange även vilket bokförlag som forskningen i bokform ska ges ut på, ange tre referenser, bilägg personligt brev och CV med tydliga kontaktuppgifter samt adress.
Utskriften ska vara enkelsidig och varje sida märkt med sidnummer samt sökandes namn.

Observera att stiftelsen inte ger produktionsstöd till tidskrifter, böcker och avhandlingar, ej heller stöd till översättningar av befintliga böcker och avhandlingar.

Stiftelsen agerar ej heller förlag för andras tidskrifter, böcker eller avhandlingar.

Stiftelsen ger inte stöd till seminarier och konferenser, ej heller till särskilt deltagande i seminarier och konferenser.

Projektbeskrivning i sju (7) exemplar skickas in dels i form av papperskopior och dels digitalt i ett (1) exemplar till info@axsonjohnsonstiftelsen.se