Master i hållbar stadsutveckling, LTH

En av vår tids stora utmaningar är hur vi utvecklar, omformar och gestaltar våra befintliga och nya städer till att bli mer hållbara. Hur gör vi våra städer grönare, tätare och socialt mer jämställda på samma gång? De här utmaningarna ställer krav på ny kunskap, gestaltningsförmåga och på ett processtänkande som involverar våra städers invånare på ett nytt sätt. Morgondagens arkitekter, landskapsarkitekter och urban designers måste möta dessa nya krav med att gestalta den urbana miljön utifrån ett holistiskt, ekologiskt, humant och inkluderande perspektiv.

Det finansiella bidraget från Ax:son Johnson Institute for Sustainable Urban Design (Ax:Sud) vid Lunds universitet var en förutsättning för att starta och driva mastersutbildningen Hållbar stadsgestaltning (Master in Sustainable Urban Design , SUDes) vid avdelningen för arkitektur och byggd miljö. år 2007. Den tvååriga studiobaserade utbildningens målsättning är att utbilda kreativa och gestaltningsskickliga studenter som efter utbildningen kan spela en aktiv roll i gestaltandet av framtidens inkluderande, hälsosamma och attraktiva städer.

Ax:Sud har gjort det möjligt att anställa välrenommerade akademiker och praktiker som gästprofessorer vid programmet och att bjuda in föreläsare från hela världen till symposier, workshops och som jurymedlemmar vid genomgångar. Gästprofessorerna har lagt grunden för det internationella nätverk som etablerats på programmet och de inbjudna föreläsarna står som garant för att utbildningen håller högsta internationella nivå.

Institutet har även möjliggjort för programmet att arrangera en årlig internationell konferens som belyser olika aspekter på hållbar stadsgestaltning. Konferensdeltagarna är både praktiker och arkitekt-, landskapsarkitekt- och planerarstudenter från olika universitet i Öresundsregionen. Från 2014 streamas även konferensen live för att nå ut till en större internationell publik. Det övergripande målet för arrangemanget är att agera som ett forum för utbyte av idéer och att sprida kunskap om frågor som berör utformningen av våra städer samt att lyfta fram bra exempel på hållbar stadsgestaltning från hela världen.

Att sammanföra den akademiska kunskapen vid SUDes programmet med praktiserande arkitekters förhållningssätt i kombination med studenternas egna erfarenheter och förmågor har skapat ett nytt unikt sätt att se på hållbar stadsgestaltning. Under de tio år som programmet har funnits har fler än 175 studenter erhållit denna kunskap och implementerat den i sina professionella yrkesroller i Sverige och i övriga världen. Då kurserna i SUDes programmet är en del av arkitektutbildningen vid LTH, har fler än 400 studenter varit delaktiga i en eller flera terminer på programmet. Resultatet är att detta nya unika förhållningsätt till hållbar stadsgestaltning har spridits till många fler studenter än som är registrerade vid programmet.

Mastersprogrammet i hållbar stadsgestaltning har efter starten för 10 år sedan utvecklats till en respekterad aktör inom fältet för hållbar stadsgestaltning. Denna utveckling av programmet har möjliggjorts av stödet från Ax:son Johnson stiftelsen genom upprättandet ”Ax:son Johnson institute for Sustainable Urban Design” vid Lunds universitet. Den framtida målsättningen för mastersprogrammet vid Lunds universitet är att fortsätta aktivt bidra till att utveckla och sprida kunskap om hållbar stadsgestaltning på både ett nationellt och internationellt plan.